Eine kurze Geschichte der QAware

 |  Christian Kamm

Informatik Spektrum, Oktober 2021 (Christian Kamm, Dr. Josef Adersberger) zum Artikel

Christian Kamm
A contribution from
Christian Kamm

Christian Kamm significantly shaped the strategic direction of QAware as a Managing Director from 2009 to 2023. After studying mathematics[...]

More informations
Christian